QUẢN LÝ VĂN BẢN

Văn bản điện tử

Ứng dụng văn bản điện tử: cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng

ung-dung-van-ban-dien-tu

Theo đại diện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, để đẩy mạnh hiệu quả và tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trong giải quyết công việc, đã đến lúc các tổ chức…
Read more

Page 1 of 212