QUẢN LÝ VĂN BẢN

Thế nào là văn bản được ban hành đúng căn cứ pháp lý

Thế nào là văn bản được ban hành đúng căn cứ pháp lý

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP, văn bản được ban hành đúng căn cứ pháp lý là văn bản đảm bảo đủ các yêu cầu:
– Có căn cứ pháp lý cho việc ban hành. Nghĩa là đã có văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên quy định về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản và vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, hoặc văn bản do chính cơ quan ban hành văn bản đã ban hành, có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản mới ban hành quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản mới;
– Những căn cứ pháp lý đó đang có hiệu lực pháp luật vào thời điểm ban hành. Nghĩa là vào thời điểm ban hành văn bản, các văn bản được lấy làm căn cứ pháp lý chưa bị sửa đổi, bãi bỏ, huỷ bỏ, đình chỉ (bị ngưng hiệu lực) hoặc hết hiệu lực;
– Cơ quan, thủ trưởng đơn vị trình dự thảo văn bản có thẩm quyền trình theo quy định của pháp luật, nghĩa là chỉ những cơ quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý nhà nước về từng lĩnh vực cụ thể theo từng cấp quản lý mới có quyền trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đó lên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản theo cấp phù hợp.
Chẳng hạn, chỉ có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mới có thẩm quyền trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc chỉ có Bộ trưởng Bộ Y tế mới có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân;
– Những đề nghị để ban hành văn bản là hợp pháp, tức là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải xuất phát từ đề nghị hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền trình dự thảo.
Ví dụ: Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về việc “Tăng cường chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” phải xuất phát từ đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và đề nghị này là hợp pháp.

Trích nguồn : Trang thông tin hướng dẫn nghiệp vụ